Kompaniýa barada

Free Website Template by Free-Template.co

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat önümleriniň, konditer we süýt önümleriniň iň iri önüdirijileriniň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.
Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2008 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2005 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Esasy maglumatlar

Kärhanalaryň taryhy

 1. Ilkinji ädimler

  2004

  2004-nji ýylda doganlar Orazow Begenç we Rejep konditer önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanmak barada karara geldiler. Bu maksat bilen, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň “Gökje” daýhan birleşiginde meýdany 0,81 Ga bolan ýer bölegindäki gurulyp gutarylmadyk binalar kärendesine alyndy, olar soňra, 2015-nji ýylda satyn alyndy. Doganlaryň bilelikde ýerine ýetiren yhlasly işleri bilen abatlaýyş işleri geçirildi we gerek bolan enjamlar satyn alyndy.

 2. Brendiň döredilmegi

  2005

  Sarp edijileriň goýberilýän önümi tanamaklary üçin, 2005-nji ýylda doganlar bilelikde “Täze Aý” brendini döretmek barada karara geldiler, oňa bolan hukuk Türkmenistanyň ykdysadyýet we ösüş Ministrliginiň intellektual eýeçilik boýunça Döwlet gullugynda hasaba alyndy.
  Halk yrymlaryna görä asmanda dogýan täze aýyň çyzylyşyny görmek bu – üstünlik gazanyljakdygyny aňlatýan gowy alamatdyr.

 3. Et we şöhlat önümleriniň önümçiliginiň döredilmegi

  2006

  Soňra, 2006-njy ýylda Orazow Begenç et we şöhlat önümleriniň önümçiligi bilen meşgullanmak kararyna geldi. Bu bolsa bazaryň täze ugryny özleşdirmäge mümkinçilik berdi, we gysga wagtyň dowamynda “Täze Aý” topary durnukly we ygtybarly kompaniýa hökmünde belli boldy, özüniň lomaý söwdasynyň geografiýasyny giňeltdi, we azyk önümleriniň bazarynda hili ýokary önümiň öndürijileriniň we satyjylarynyň abraýyny gazandy.

 4. Süýt önümleriniň önümçiliginiň başladylmagy

  2010

  2010-njy ýylda uly doganlary Orazow Guwançmyrat öz işine - süýt önümleriniň önümçiligine başlady.
  Doganlaryň arasyndaky gepleşik boýunça, ähli önümler “Täze aý” söwda ady bilen çykarylýar.
  Soňra dogry marketing we logistiki strategiýalar arkaly, öndürilýän azyk önümleriniň ýurduň ähli çäklerinde satylmagy boýunça durnukly dilerçilik ulgamy emele geldi. Ondan soň diler ulagmy has giňäp ösdi, netijede ýolbaşçylar hususy awtoparkyny giňeltmek barada karara geldiler, şeýlelikde awtoulagy kärendesine almak üçin çykýan çykdajylary azaltdylar. Şeýle etmek bilen hususy awtopark döredildi, olar ýükleri Türkmenistanyň ähli çäklerine we onuň daşyna daşamak işini amala aşyrýarlar.

 5. Et we şöhlat önümleriniň täze önümçilik sehiniň açylmagy

  2015

  2015-nji ýylda et önümlerini gaýtadan işleýän, şöhlatlary we etden edilýän ýarym taýýar önümleri (börekleri, mantylary, belkeleri) öndürýän täze, döwrebäp önümçilik sehi guruldy. Önümçilik sehinde0 dürli şöhlatlaryň, büzmeçeleriň, et önümleriniň 100-e golaý görnüşlerini, esasy iki derejä - umumy we “halal” (doňuzyň etini we ýagyny özünde saklamaýar) bölmek bilen öndürýär.

 6. Konditer önümleriniň täze önümçilik sehiniň açylmagy

  2017

  2015-nji ýylyň ýanwarynda Orazow Rejep “Datly şerbet” Hususy Kärhanasyny esaslandyrdy.
  2017-nji ýylda täze konditer önümlerini öndürýän önümçilik sehi guruldy, onuň esasy işi:
  • wafli önümi;
  • şekerli kökeleri;
  • petir kökeleri;
  • keks önümleri;
  • Choco Pie “Köke paý”.

Önümçilik kärhanalary

Biz özümiziň ähli kärhanalarymyzy häzirki zaman we ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrmaga çalyşýarys.

Giňişleýin

Sertifikatlar

Önüm ýokary hilli bolmagyndan başga-da, ol sarp ediji üçin howpsuz bolmalydyr.

Giňişleýin

Iş ýörelgeleri

Täze önümler

Haýwanat dünýäsi

 • Duzly, syr tagamly kreker
 • GMO

giňişleýin

Bala

 • Witaminler we minerallar bilen baýlaşdyrylan şekerli köke
 • GMO

giňişleýin

Biziň täzeliklerimiz

Image

Täze önümçilik tehnologiýalary

Ýan. 26, 2019

Iň täze tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan we bir günde 90 tonna töweregi konditer önümleri öndürýän kärhana, "Bella", "Dide" keksleri, "Täze aý", "Ylham", "Harman", "Talyp" petir we şekerli kökelerini we başgalary öndürýär.

Image

Sergi 2020

Jan 18, 2019

Image

Täze önümler

Jan 18, 2019

Salgylarymyz

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşigi
Süýt önümleri: Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri,
Seýdi köçesi jaý 15

Konditer önümleri: +993 522 1 84 91
Şöhlat önümleri: +993 522 1 82 30
Süýt önümleri +993 522 5 43 76

info@tazeay.com

Hat ýollamak