Kärhana barada

Free Website Template by Free-Template.co

“Täze Aý” kärhanalar topary – şöhlat önümleriniň, konditer we süýt önümleriniň iň iri önüdirijileriniň biri bolmak bilen azyk önümleriniň jemi 500 golaý görnüşlerini öndürýär.
Önümçilik obýektleri azyk önümleriniň hil we howpsuzlyk halkara standartlaryna laýyklykda sertifisirlenendir. Kärhanalarda ISO 9001:2015 talaplaryna laýyk gelýän hili dolandyrmak ulgamy we ISO 22000:2018 azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny işleýärler, bu her bir önümçilik kärhanalarynda laýyklyk şahadatnamalarynyň bar bolmagy bilen tassyklanýar.

Esasy maglumatlar

Önümçilik kärhanalary

Biz özümiziň ähli kärhanalarymyzy häzirki zaman we ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrmaga çalyşýarys.

Giňişleýin

Sertifikatlar

Önüm ýokary hilli bolmagyndan başga-da, ol sarp ediji üçin howpsuz bolmalydyr.

Giňişleýin

Iş ýörelgeleri

Täze önümler

Güneş

  • Pyrtykal tagamly, želeli şeker bölekli şekerli köke
  • GMO

giňişleýin

Ýyldyz

  • Kakao kremli, wanil tagamly rulet
  • GMO

giňişleýin

Biziň täzeliklerimiz

BILDIRIŠ !!!

Maý 22, 2021

"Täze Aÿ" haryt nyšanly doñdurma we süÿt önümlerini öndürÿän hususy kärhana, doñdurma we süÿt önümleri hünäri boÿunça ÿokary we ÿörite - orta bilimli Mary welaÿatynyñ ÿašaÿjylaryny iše Kabul etmek üçin söhbetdešlige çagyrÿar.
Administrasiÿa: +99364660808

Salgylarymyz

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşigi
Süýt önümleri: Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri,
Seýdi köçesi jaý 15

Konditer önümleri: +993 522 1 84 91
Şöhlat önümleri: +993 522 1 82 30
Süýt önümleri +993 522 5 43 76

info@tazeay.com

Hat ýollamak