Sertifikatlar

Sertifikatlar

Şu günki günde häzirki zaman kärhanalaryň üstünligi, önümçilikden başlap öndürilýän önümler we ýerine ýetirilýän hyzmatlara çenli - hil bilen kesgitlenýär. Häzirki zaman bazar ykdysadyýetinde islendik kärhananyň artykmaçlygy öndürilýän önümiň hili bolup durýar. Hil bu – islendik guramanyň durnukly üstünligini we abadanlygyny gazanmak üçin esasy guraldyr. Biziň kärhanamyz hil we kämil önümleri öndürmäge tarap ugur alýar, bu bolsa gülläp ösmegiň esasy, töwerekdäki güýçlenýän bäsleşikde täze mümkinçilikleri açýan gural bolup durýar.
“Täze Aý” hiliň ISO 9001:2015 halkara standartyna laýyklykda we azyk önümleriniň howpsuzlygyny dolandyrmagyň ISO 22000:2018, IFS halkara standartyna laýyklykda şahadatnamalar bilen sertifisirlenendir. Bu üýtgewsiz ýokary hili we önümçilikde häzirki zaman tehnologiýalarynyň hopwsuz ulanylmagyny kepillendirýär.